KORAN BELANDA YG MENYEBUTKAN TENTANG MERLUNG PADA PEMERINTAHAN BELANDA DI HINDIA BELANDA

merloeng 1

Ia de  oaderafdeeling Toengkal  werden overigens orde en rust nergeos verstoord. Aan de doesoens Baroe en Merloeng, on- willig om omtrent Panglima Sopi en Hadji Bedoelwahid (thans de eenige nog opgevatte hoofdopstandelingen der Toengkal) berichten te geven, boeten opgelegd, tot nog resultaat. werden niet dagelyksche toe echter zonder resultaat.

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 10, oct 1905 websites : http://resources2.kb.nl

merloeng 2

Arti : Sedangkan onderafdeeling/kewedanan Toengkal perdamaian dan ketertiban terganggu. Untuk tujuan dusun Baru dan Merloeng,  harus bersedia menghormati Panglima Sopi dan Hadji Abdul Wahid (sekarang masih satu-satunya pemberontak utama dari Toengkal) untuk memberi pesan, mengenai denda, bahkan terjadi. jauh dari berhasil (terjemehan dr googletranslate+edit)

Twee der bendeleden drongen in den avond Van 28 op29 December de doesoen Merloeng binnen. Eene poging van de bevolking om deze lieden op te vatten, mislukte. Ultimo dezer was omtrent de bende nog Diets naders bekend; verscheidene bevolking- twee militaire bosch af. patrouilles zochten het

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 16, feb 1906 websites http://resources2.kb.nl

Arti : Dua anggota geng yang disebut pada malam hari tanggal 28 Desember sampai 29, doesoen dalam, Merloeng. Suatu usaha penduduk kepada orang-orang untuk memahami, gagal. Pada akhir ini adalah tentang Diet geng khusus belum diketahui, beberapa orang-orang- dua militer bosch off. patroli mencari (terjemehan dr googletranslate+edit)

Onderafdeeling Toengkal. In het laatst der verslagmaand vertoonde zich wederom een der nog inwoners van Merloeng, met een gewapend, in de doesoen. Dwangmaatregelen worden de betrokken te leveren. bevolking te voortvluchtige geweer toegepast om dwingen hem uit

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 21, agust 1906 http://resources2.kb.nl

Arti : Kewedanan Toengkal. Pada laporan bulan lalu menunjukkan sekali lagi salah satu warga masih di Merloeng, dengan bersenjata, di doesoen tersebut. Tindakan koersif yang bersangkutan untuk menyampaikan. beberapa buronan pistol yang digunakan untuk memaksa dia keluar (terjemehan dr googletranslate+edit)

Afdeeling Toengkal De dwangmaatregelen, bhjkens het vorig verslag op doesoen Merloeng toegepast, had den geen ander resultaat dan dat de kwaad- willigen, zich niet meer veilig achtende in de ten. nabö heid van Een indirect was echter, Merloeng, gevolg der verder wegvlucht dwangmaatregelen dat 9 voorlaadgeweren, waaronder enkele bruikbare, door de bevolking ingeleverd, terwijl mede eene hoeveelheid munitie in In het beslag werd begin berichten binnen, doesoen van de genomen. werden verslagmaand kwamen dat zich in de buurt der Tantang e’ene bende kwaadwilligen onder de radens Djinang (Dris) en Boentoq en Panglima Sopi zou hebben genesteld, welke bende nog andere, staande onder de van Merloeng. Naar versterkt was door eene Eadja Said en komen- aanleiding daarvan werd het terrein langs de Loemahan en de Tantang door mi- litaire-, pradjoeritsen bevolkingspatrouillès afgezocht. Eenig spoor van kwaadwilligen werd echter niet ontdekt. Door de bevolking werden twee gedroste dwangarbeiders opgevat en aan het bestuur uitgeleverd

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 19, Sept 1906 http://resources2.kb.nl

Kewedanan Toengkal. Langkah-langkah koersif diterapkan, bhjkens melaporan perkembangan akhir doesoen Merloeng, kejahatan terus menerus, tidak lagi aman semalam . Nabö heid van Een, secara tidak langsung, Merloeng, pemberontak terus melarikan diri dari tindakan koersif, sebanyak 9 orang memuat senapan, beberapa yang bermanfaat, oleh rakyat diserahkan, sementara juga sejumlah amunisi dalam kawanan mulai dipesan dalam  doesoen dari genom. Ada yang melaporkan yang terletak di dekat pelaku kejahatan geng e’ene Tantang antara radens Djinang (Dris) dan Boentoq dan Panglima Sopi akan bersembunyi, geng lainnya, berdiri di bawah pimpinan dari Merloeng. Diperkuat oleh Radja Said dan mendapatkan respon-, dataran sepanjang Loemahan dan Tantang oleh militer, pradjoeritsen bevolkingspatrouillès dicari. Setiap jejak pelaku kejahatan tidak ditemukan. Dengan populasi, dua terpidana desertir disusun dan dikirim ke dewan

 (terjemehan dr googletranslate+edit)

De bende verliet vervolgens de Batang Hari en viel de Toengkal binnen, waar zy zich in den avond van den 12den in de doesoen Merloeng vertoonde; een groot ge- deelte van de manneiyke bevolking juist afwezig in verband met de zaamheden. Het gelukte baar was wegwerk- DatoeqKajo (bet districtshoofd) zoomede Datoeq Bandar (het onderdistrictshoofd), die zich met eenige mindere hoofden te dier plaatse had ver- zameld om rapat te houden en ten huize van eerstgenoemde zyn intrek had genomen, te overvallen en te verwonden. Na daarop de woning van het districts- hoofd leeggeplunderd en in de asch te hebben gelegd, van de bevolking in de doesoen levensmiddelen te hebben geëischt vangen, en ont- trok de bende in de richting van Rantaw Benar at met meneaeming verder van een aan het districtshoofd toebehoorend achterlaadgeweer, dat by by zyne vlucht had achtergelaten. Eene patrouille onder luitenant Götte, die op ontvangst van bericht omtrent het voor» gevallene, onmiddellijk gang was uitgerukt, slaagde daags daarop van Pelaboean Da-6r in de bende te overvallen; het berucht ben- delid Panglima Radji, uit Dawas (residentie Palembang) afkomstig, werd neergelegd wyi blanke wapenen, patronen voor geweer model’95 en model revolver, kledingstuk- ken en contanten buit gemaakt werden. By die gelegenheid ontsnapte ter- de doorBa- den Mat Tabir te Rantaw Benar gevangen genomen vrouw van een zyner gewezen bendeleden, die den neergelegden kwaad willige wist te identificeren. De overtuiging werd verkregen, dat de hoofden van de doesoen Merloeng tfldig het bestuur met het gebeurde in kennis badden gesteld, voor welke nalatigheid zy zullen worden gestraf

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 28, mei 1907 websites http://resources2.kb.nl

Arti : Geng kemudian meninggalkan Batang Hari dan masuk daerah Toengkal, di mana di malam hari dari tanggal 12 di doesoen Merloeng menunjukkan, sebagian besar penduduk manneiyke absen tepatnya sehubungan dengan kegiatan. Berhasil sudah bisa ditebak jalan kerja-DatoeqKajo (kecamatan) Datoeq Bandar (di bawah kabupaten), yang dengan beberapa kepala lebih rendah di situs yang jauh-dikumpulkan untuk rapat terus dan rumah mantan pindah, untuk merampok dan melukai. Setelah menunjukkan rumah bupati dan dijarah dalam abu telah meletakkan makanan penduduk doesoen telah menuntut menangkap, dan devel-geng ditarik ke arah Rantaw BENAR makan dengan meneaeming jauh dari satu ke kabupaten toebehoorend senapan sungsang-loading, yang oleh-Nya dengan penerbangan telah meninggalkan. Sebuah patroli Letnan Götte, pada menerima berita itu untuk “jatuh, segera koridor yang dipetik, berhasil harian dalamnya Pelaboean Da-6R di perampokan geng, yang terkenal am-delid Panglima Raji, dari Dawas (residence Palembang) berasal, diendapkan lengan sisi wyi, kartrid untuk senapan dan revolver model’95 model, garmen-ing dan uang tunai disita. Dengan kesempatan itu lolos on-the-doorBa yang Tabir Mat ke Rantaw BENAR istri dipenjarakan dari salah satu mantan anggota geng-Nya, yang mampu berbahaya neergelegden untuk mengidentifikasi. Keyakinan itu diperoleh, bahwa kepala Merloeng doesoen tfldig papan dengan apa yang terjadi di mandi pengetahuan dibuat untuk kelalaian apapun yang dia akan gestraf

Afdeeling Toengkal. Orde en rust berden niet verstoord. In verband met den, in de plaats Mat vorige gehad hebbenden, inval van Raden Tahir, viel gerustheid bfl nog maand steeds een zekere on- de bevolking der doesoens tua- schen Merloeng en Rantaw Becar waar te liemen. De berichten wflzen Doemde groote de er echter op dat ge- Toengkal heeft verlaten

Sumber ; koran belanda “het nieuws  van den dag” netherlandsch indie 25, juni 1907 websites http://resources2.kb.nl

Arti : Kewedanan Toengkal. Perdamaian dan ketertiban Berden tidak terganggu. Sehubungan dengan itu, di tempat terakhir Matt punya pihak, invasi Dewan Tahir, jatuh ketenangan bulan BFL namun masih beberapa di-penduduk Doesoen tidak Tua-pria Merloeng dan Rantaw Banar liemen benar. Pesan wflzen tampak besar, bagaimanapun, bahwa ge-Toengkal kiri

About merlung

sebuah kota kecamatan
This entry was posted in Merlung's Files. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s